Emlékérme-kibocsátás Milton Friedman tiszteletére

Megosztás


Milton Friedman születésének 110. évfordulója alkalmából 15 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank 2022. július 11-én hétfőn. Az emlékérmék a magyar származású Nobel-emlékdíjasokat bemutató tematikai sorozat második részeként jelennek meg – követve a 2020-ban kibocsátott Harsányi János emlékérméket. Az emlékpénze-ket Soltra E. Tamás szobrászművész tervezte.


Milton Friedman (1912 – 2006) a 20. század egyik legnagyobb hatású közgazdásza New Yorkban született magyarországi zsidó bevándorlók gyermekeként. Elméleti és alkalmazott kutatási területeken egyaránt dol-gozott, a monetarista mozgalom elindítója, valamint a chicagói iskola megalapítója volt. Milton Friedman hitt a szabadpiac jólétteremtő képességében. Friedman renegát volt: az 1940-60-as években uralkodó, az aktív keresletoldali gazdaságpolitika fontosságát hirdető keynesiánus gazdaságpolitikával szembenálló né-zeteket fogalmazott meg, amelyek később, az 1970-es évek olajválsága idején váltak a tudományos főáram részévé, paradigmaváltást kényszerítve ki mind a közgazdaságtudományban, mind a gazdaságpolitika gya-korlatában.

Azóta Friedman a közgazdaságtan főáramának egyik legelismertebb alakja. 1976-ban a fogyasz-táselemzéshez, a pénztörténethez és -elmélethez való hozzájárulásáért, valamint a stabilizációs politika ösz-szetettségének bemutatásáért kapott Nobel-emlékdíjat.


A Magyar Nemzeti Bank 15 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét, és annak 2000 Ft névértékű színesfém vál-tozatát bocsátja ki Milton Friedman megnevezéssel. A megjelenő emlékérmék elsődleges szerepe a figye-lemfelhívás, ismeretterjesztés, a készpénzforgalomban nem játszanak szerepet. Az ezüst és a színesfém em-lékérmék érmeképei megegyeznek, csak az értékjelzésben térnek el.
Az emlékérme előlapjának központi motívuma egy ceruzát egyensúlyozó kezet ábrázol. A ceruza Milton Friedman előadásain rendszeresen megjelenő eszköz volt, amelyet szemléltető példaként használt a sza-badpiaci hatások és a társadalmi együttműködés összefüggéseinek a megismertetésére. A ceruza ábrázo-lása fölött a mennyiségi pénzelmélet friedmani újraértelmezésében központi szerepet játszó, a pénz for-galmi egyenletét leíró képlet – „M×v=P×Q” – látható. Azaz a pénzmennyiség és a pénz forgási sebességének szorzata megegyezik az árszínvonal és a reál GDP szorzatával, feltételezve, hogy a tranzakciók száma arányos
2/3 a reál GDP-vel. A forgalmi egyenlet képletét eredetileg Irving Fisher amerikai közgazdász és statisztikus fo-galmazta meg a 20. század elején, melyet Friedman újrafogalmazott és visszaemelt a közgazdaságtan főára-mába.


A ceruza ábrázolása alatti három sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „15000”, valamint „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, kissé lejjebb, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” ver-dejel olvasható.
A „Milton Friedman” megnevezésű emlékérmék előlapja


Ezüst emlékérme


Színesfém emlékérme
Az emlékérme hátlapján Milton Friedman félalakos portréja látható. A portrétól balra, két egymás alatti sorban a „MILTON FRIEDMAN” felirat, valamint a Nobel-emlékdíjas közgazdász születésének és halálának évét jelölő „1912-2006” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén, középen az emlékérmét tervező Soltra E. Tamás szobrászművész mesterjegye látható.
A „Milton Friedman” megnevezésű emlékérmék hátlapja


Ezüst emlékérme


Színesfém emlékérme 3/3
Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük recézett. A 15 000 forintos névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,80 gramm. Az ezüst emlékérméből tükörfényes (proof) kivitelben, a szí-nesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 4-4000 darab készíthető.


Az emlékérmék értékközvetítő és figyelemfelhívó szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdeké-ben a „Milton Friedman” ezüst emlékérme – a rendelkezésre álló készlet függvényében – a kibocsátást kö-vető három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg 2022. július 11-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és we-báruházában (https://www.penzvero.hu/).

Aktuális